نیوفلکس

نیوفلکس

نیوفلکس


 • 001
  001
 • 004
  004
 • 005
  005
 • 006
  006
 • 007
  007
 • 008
  008
 • 009
  009
 • 0010
  0010
 • 014
  014
 • استاپر
  استاپر
 • انشعاب دوبل 67
  انشعاب دوبل 67
 • برش لوله
  برش لوله
 • بست آویز
  بست آویز
 • بست رابزر
  بست رابزر
 • بست رابزر با تکیه گاه
  بست رابزر با تکیه گاه
 • بوشن
  بوشن
 • تبدیل خارج از مرکز
  تبدیل خارج از مرکز
 • دریچه بازدید
  دریچه بازدید
 • 2 سر
  2 سر
 • زانو
  زانو
 • زانو 45 درجه ونت دار
  زانو 45 درجه ونت دار
 • زانو 78 درجه ونت دار
  زانو 78 درجه ونت دار
 • زانو جهت ارتباط با ظرفشویی
  زانو جهت ارتباط با ظرفشویی
 • 3 راه 45 درجه
  3 راه 45 درجه
 • 3 راه 87 درجه
  3 راه 87 درجه
 • سیفون با لوله سوکت دار
  سیفون با لوله سوکت دار
 • سیفون یک تکه با لوله
  سیفون یک تکه با لوله
 • عصایی پشت بام
  عصایی پشت بام
 • لوله
  لوله
 • لوله 2 سر
  لوله 2 سر
 • مایع روان کننده
  مایع روان کننده
 • یک سر
  یک سر