سماواتی شاپ

نیوپایپ

نیوپایپ

تماس با ما
نیوپایپ
 • زانو چپقی پرسی
  زانو چپقی پرسی
 • زانو چپقی کوپلی
  زانو چپقی کوپلی
 • 3 راه صفحه دار تو پیچ پرسی
  3 راه صفحه دار تو پیچ پرسی
 • 3 راه 90 درجه دیواری پرسی
  3 راه 90 درجه دیواری پرسی
 • 3 راه 90 درجه دیواری کوپلی
  3 راه 90 درجه دیواری کوپلی
 • 3 راه تبدیل پرسی
  3 راه تبدیل پرسی
 • سه راه تبدیل کوپلی
  سه راه تبدیل کوپلی
 • سه راه تو پیچ پرسی
  سه راه تو پیچ پرسی
 • سه راه دیواری پرسی
  سه راه دیواری پرسی
 • سه راه دیواری پرسی
  سه راه دیواری پرسی
 • 3 راه صفحه دار تو پیچ کوپلی
  3 راه صفحه دار تو پیچ کوپلی
 • 3 راه پرسی
  3 راه پرسی
 • 3 راه کوپلی
  3 راه کوپلی
 • 3 راهی 90 درجه دیواری
  3 راهی 90 درجه دیواری
 • 3 راهی دیواری کوپلی
  3 راهی دیواری کوپلی
 • 3 راه صفحه دار تو پیچ پرسی
  3 راه صفحه دار تو پیچ پرسی
 • شیر حیاطی
  شیر حیاطی
 • فوم لوله
  فوم لوله
 • قیچی لوله بر
  قیچی لوله بر
 • لوله
  لوله
 • مغزی
  مغزی
 • مغزی رو پیچ_تو پیچ
  مغزی رو پیچ_تو پیچ
 • مهره ماسوره پرسی
  مهره ماسوره پرسی
 • مهره و ماسوره
  مهره و ماسوره
 • والو آبرسانی
  والو آبرسانی
 • والو با قابلیت نصب مهره
  والو با قابلیت نصب مهره
 • والو با قابلیت نصب مهره ی پرسی
  والو با قابلیت نصب مهره ی پرسی
 • والو تو پیچ -رو پیچ
  والو تو پیچ -رو پیچ
 • والو- خروجی رادیاتور
  والو- خروجی رادیاتور
 • والو 2 سر رو پیچ
  والو 2 سر رو پیچ
 • والو-رادیاتوری ورودی
  والو-رادیاتوری ورودی
 • والو زانویی رو پیچ کوپلی
  والو زانویی رو پیچ کوپلی
 • والو هواگیر
  والو هواگیر
 • والو ورودی رادیاتور
  والو ورودی رادیاتور
 • والو کنار گذر
  والو کنار گذر
 • والو یکسر کوپلی
  والو یکسر کوپلی
 • پایه کلکتور
  پایه کلکتور
 • پک ترموستات
  پک ترموستات
 • جعبه کلکتور بدون محرک الکتریکی
  جعبه کلکتور بدون محرک الکتریکی
 • چپقی
  چپقی
2 3
84