سماواتی شاپ

نیوپایپ

نیوپایپ

تماس با ما
نیوپایپ
 • ابزار تنظیم
  ابزار تنظیم
 • اورینگ
  اورینگ
 • بست کلکتور
  بست کلکتور
 • بوشن تبدیل پرسی
  بوشن تبدیل پرسی
 • بوشن تبدیل کوپلی
  بوشن تبدیل کوپلی
 • 001
  001
 • 004
  004
 • 005
  005
 • 006
  006
 • 007
  007
 • 008
  008
 • 009
  009
 • 0010
  0010
 • 0011
  0011
 • 0012
  0012
 • ایکس پی ای
  ایکس پی ای
 • بوشن تو پیچ پرسی
  بوشن تو پیچ پرسی
 • بوشن رو پیچ پرسی
  بوشن رو پیچ پرسی
 • بوشن ساده کوپلی
  بوشن ساده کوپلی
 • بوشن پرسی
  بوشن پرسی
 • تبدیل رو پیچ
  تبدیل رو پیچ
 • تبدیل رو پیچ تو پیچ
  تبدیل رو پیچ تو پیچ
 • جعبه ابزار
  جعبه ابزار
 • جعبه تقسیم برق
  جعبه تقسیم برق
 • جعبه کلکتور+پایه
  جعبه کلکتور+پایه
 • حلقه اتصال پرسی
  حلقه اتصال پرسی
 • حلقه و ماسوره
  حلقه و ماسوره
 • در پوش پرسی
  در پوش پرسی
 • دستگاه برش
  دستگاه برش
 • رابط تو پیچ کوپلی
  رابط تو پیچ کوپلی
 • رابط رو پیچ کوپلی
  رابط رو پیچ کوپلی
 • زانو 90 درجه روپیچ پرسی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی
 • زانو 90 درجه رو پیچ کوپلی
  زانو 90 درجه رو پیچ کوپلی
 • زانو 90 درجه پرسی
  زانو 90 درجه پرسی
 • زانو 90 درجه کوپلی
  زانو 90 درجه کوپلی
 • زانو دیواری پرسی
  زانو دیواری پرسی
 • زانو دیواری کوپلی
  زانو دیواری کوپلی
 • زانو رزوه ای
  زانو رزوه ای
 • زانو صفحه دار تو پیچ پرسی
  زانو صفحه دار تو پیچ پرسی
 • زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی
  زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی
1 3
84